top of page

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet
Jaarverslag 2021

Algemeen

 

In het jaar 2021 heeft Corona opnieuw zijn stempel gezet op bijna alles wat er gebeurde. Ook voor het Van den Broek Lohman Fonds was het wederom geen gewoon jaar. Door het stilvallen van veel culturele en sportieve activiteiten bleef het aantal subsdieverzoeken beperkt tot vierentwintig.
Deze werden allemaal geheel of gedeeltelijk gehonoreerd.

In het oog springende aanvragen waren o.a. ‘inrichten van een belevingstuin bij zorgcentrum Ittmannshof’ (geopend 2022), een bijzondere gymvloer voor de Da Costaschool in Elspeet, een publicatie over de kunstenares Gaby Bovenlander en een tentoonstelling van haar werk in het NV-Museum. De Watersportvereniging Nunspeet kwam met een verzoek voor vernieuwing van de vloot. Ook werden via het Armoedefonds schoolspullenpassen verstrekt en werden enkele laptops en fietsen beschikbaar gesteld aan inwoners die dat nodig hebben. Veluvine, hét culturele centrum van Nunspeet en het NJO-Nationaal Jeugdorkest, wat in de zomer opnieuw enkele concerten in Nunspeet uitvoerde -waaronder de succesvolle fietstocht met concerten onderweg-, ontvingen eveneens een bijdrage.

sportvloer.jpg

Financiën

 

Het belegde vermogen van de Stichting van den Broek Lohman Fonds is ondergebracht bij twee banken, De Handelsbanken (Optimix) en de Rabobank, die beiden over hun deel van het totale belegde vermogen, het vermogensbeheer hebben.

Er wordt in beide effectenportefeuilles belegd met een neutraal doelrisicoprofiel, wat inhoudt dat er wordt gestreefd naar een gemiddeld rendement van 3,2% op jaarbasis. Het neerwaarts risico behorende bij een neutraal doelrisicoprofiel is -15%. Er is een kans van 2,5% dat dit verlies in een jaar tijd meer dan – 15% is. Er is een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar aan verbonden. Het rendement van de portefeuille in het verslagjaar was zeer positief.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Het bestuur vergadert circa een maal per twee maanden, in de regel bij de leden thuis, of via Zoom dan wel in de Molijnzaal van Veluvine.

 

Het bestuur van het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet,

Janderk Slothouber, voorzitter

Carlie Schipper, penningmeester

Thea Kwant-Vegter, secretaris

Financieel verslag 2021

Staat van baten en lasten over 2021

 Baten:                                                       € 473.186

 Lasten:

 Overige lasten: 

• Schenkingen aan derden                    €  129.872

• Algemene kosten *)                              €    14.842

 Totaal                                                        €  144.714

 Resultaat                                                  € 328.472

 

Het saldo komt t.g.v. de kapitaalrekening.

 

*) Accountskosten, bank en advieskosten, secretariaat, website.

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding conform de hiervoor geldende fiscale regels.

 

Naar het oordeel van Lentink de Jonge, accountants te Harderwijk, geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Van den Broek Lohman Fonds per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Kleine Organisaties zonder winststreven. (RJk C1)

Beleidsplan 2022

De middelen worden onverminderd besteed conform de doelstelling van het fonds, waarbij het vermogen nominaal in stand wordt gehouden.

bottom of page