top of page

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet

Jaarverslag 2020

In het jaar 2020 heeft Corona zijn stempel gezet op bijna alles wat er gebeurde. Ook voor het Van den Broek Lohman Fonds is het geen gewoon jaar geworden.

Het jaar begint mooi met een avond bij de Bijenvereniging De Blieë Bie in Elspeet, waar een nieuw wasgietapparaat in werking wordt gezet, aangeschaft met geld dat het Fonds kreeg van B&C, waar twee dames bij een interne wedstrijd € 1000 hebben verdiend voor een goed doel. Het blijkt een hele kunst om een plaatje zonder gaten te gieten.

In maart valt het openbare leven voor een groot deel stil en dat betekent dat ook een aantal van onze projecten niet doorgaat. Allereerst de concerten voor zorgcentra in samenwerking met Stichting Muziek in Huis. De concerten vinden plaats in Veluvine, maar ook Veluvine moet de deuren sluiten. De subsidiëring van Veluvine wordt in deze moeilijke tijd gecontinueerd.

Ook allerlei activiteiten die we subsidiëren kunnen niet doorgaan, de Nunspeetse Passie, Veluwe Remembers (viering van 75 jaar bevrijding), Rhythm & Bluestime Nunspeet, Bevrijdingskorenfestival in Vierhouten, de feesten van de Oranjeverenigingen in Nunspeet en Elspeet.

Ook het Noord-Veluws Museum maakt een moeilijke tijd door. Diverse activiteiten worden door het Fonds gesubsidieerd: de tentoonstelling Vermoorde Kunst, het boek en de tentoonstelling over de Nunspeetse kunstenaar Jaap Hiddink en de nieuwe zuil van cortenstaal in de Stationsstraat om het Museum nog meer te doen opvallen.

 

Via Vluchtelingenwerk Nunspeet worden statushouders geholpen met computers, fietsen en huishoudelijke apparaten.

Een bijdrage wordt gegeven voor de aanschaf van de Belevenistafel en Qwiek.up tafel in de Bunterhoek.

Ook Stichting Muurgedichten Nunspeet krijgt subsidie voor de activiteiten van de komende jaren.

Een volledige lijst van de projecten is te vinden op de website onder het hoofdje projecten.

DSC00038.jpeg

Financiën

 

Het belegde vermogen van de Stichting van den Broek Lohman Fonds is ondergebracht bij twee banken, De Handelsbanken (Optimix) en de Rabobank, die beiden over hun deel van het totale belegde vermogen, het vermogensbeheer hebben.

Er wordt in beide effectenportefeuilles belegd met een neutraal doelrisicoprofiel, wat inhoudt dat er wordt gestreefd naar een gemiddeld rendement van 3,2% op jaarbasis. Het neerwaarts risico behorende bij een neutraal doelrisicoprofiel is -15%. Er is een kans van 2,5% dat dit verlies in een jaar tijd meer dan – 15% is. Er is een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar aan verbonden.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Het bestuur vergadert normaliter bij de leden thuis. Dit jaar hebben we ook via email en Zoom vergaderd en een aantal keren in de Molijnzaal van Veluvine.

 

 

Het bestuur van het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet,

Janderk Slothouber, voorzitter

Carlie Schipper, penningmeester

Thea Kwant-Vegter, secretaris

Financieel verslag 2020

Staat van baten en lasten over 2020

 

Baten:                                                            192.933 euro

 

Lasten:

 

Overige lasten:

 

  • Schenkingen aan derden               73.051 euro

  • Algemene kosten *                         12.717 euro

 

Totaal                                                               85.768 euro

 

Resultaat                                                       107.165 euro

 

Het saldo komt t.g.v. de kapitaalrekening.

 

*) Accountskosten, bank en advieskosten, secretariaat, website.

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding conform de hiervoor geldende fiscale regels.

 

Naar het oordeel van Lentink de Jonge, accountants te Harderwijk, geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Van den Broek  Lohman Fonds per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Kleine Organisaties zonder winststreven. (RJk C1)

Beleidsplan 2021

De middelen worden onverminderd besteed conform de doelstelling van het fonds, waarbij het vermogen nominaal in stand wordt gehouden.

bottom of page