top of page

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet
Jaarverslag 2022

Algemeen

 

In het jaar 2022 kwam het culturele leven na de Corona epidemie weer op gang. Toch daalde het aantal aanvragen om subsidie licht ten opzichte van 2021. De aanvragen werden allemaal geheel of gedeeltelijk en met genoegen gehonoreerd.

In het oog springende aanvragen waren er o.a. van het Noord-Veluws Museum voor de tentoonstelling ‘Frans Huysmans en de Bergense School’ en voor de Stichting Blijde Heide Kat voor het project ’75 jaar Vrijheid’, een multimediale voorstelling met daarin opgenomen een prachtige film over het onderduikerskamp  ‘Het Verscholen Dorp’, die door velen alsook door de leerlingen van alle Nunspeetse basisscholen bekeken is. Op het gebied van muziek ging subsidie naar het Elspeet Fanfarekorps voor het componeren en uitvoeren van een muziekstuk ‘Nieuw Babylon’. De Nunspeetse Harmonie ontving een bijdrage voor een themaconcert in Veluvine over Francois Adriaan Molijn. Ook het Gelders Fanfare Orkest en enkele Nunspeetse koren klopten bij ons Fonds aan. Wederom werden via het Voedselhulp Nunspeet schoolspullenpassen verstrekt aan jongelui die dat nodig hebben. Veluvine, hét culturele centrum van Nunspeet en het NJO-Nationaal Jeugdorkest, wat in de zomer opnieuw enkele concerten in Nunspeet uitvoerde -waaronder de succesvolle fietstocht met concerten onderweg-, ontvingen eveneens een bijdrage.

Header tentoonstellingen Frans Huysmans, Winter, 1949 Collectie Gemeente Nunspeet.jpg

Financiën

 

Het belegde vermogen van de Stichting van den Broek Lohman Fonds is ondergebracht bij twee banken, De Handelsbanken (Optimix) en de Rabobank, die beiden over hun deel van het totale belegde vermogen, het vermogensbeheer hebben.

Er wordt in beide effectenportefeuilles belegd met een neutraal doelrisicoprofiel, wat inhoudt dat er wordt gestreefd naar een gemiddeld rendement van 3,2% op jaarbasis. Het neerwaarts risico behorende bij een neutraal doelrisicoprofiel is -15%. Er is een kans van 2,5% dat dit verlies in een jaar tijd meer dan – 15% is. Er is een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar aan verbonden. De gevolgen van de coronacrisis, mondiale spanningen en handelsembargo’s, met name de oorlog in Oekraïne zorgden voor een slecht beursjaar. Het rendement van de portefeuille in het verslagjaar was negatief.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur heeft ingrijpende wijzigingen ondergaan. Mevrouw Thea Kwant, de secretaris van het bestuur, legde in januari om persoonlijke redenen haar functie neer. Het bestuur is haar buitengewoon erkentelijk voor haar inzet in de ruim tien jaren van haar zittingsperiode.

Mevrouw Irene A. Keizer te Nunspeet werd in maart benoemd tot nieuwe secretaris van het Bestuur.

In december trad de voorzitter, de heer J. Slothouber, na vijftien jaar af wegens het bereiken van het einde van de zittingstermijn. De nieuwe voorzitter is de heer Erik Stotijn te Nunspeet. De heer Slothouber werd benoemd tot erelid en adviseur van het bestuur.

 

Het bestuur van het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet per 31 december 2022:

Erik Stotijn, voorzitter

Irene Keizer, secretaris

Carlie Schipper, penningmeester

Financieel verslag 2022

Staat van baten en lasten over 2022

 Baten:                                                       €  - 538.777

 Lasten:

 Overige lasten: 

• Schenkingen aan derden                    €    109.588

• Algemene kosten *)                              €       15.973

 Totaal                                                        €     125.561

 Resultaat                                                  € - 664.338

 

Het resultaat is onttrokken aan het stichtingskapitaal.

 

*) Accountskosten, bank en advieskosten, secretariaat, website.

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding conform de hiervoor geldende fiscale regels.

 

Naar het oordeel van Lentink de Jonge, accountants te Harderwijk, geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Van den Broek Lohman Fonds per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Kleine Organisaties zonder winststreven. (RJk C1)

Beleidsplan 2023

De middelen worden onverminderd besteed conform de doelstelling van het fonds, waarbij het vermogen nominaal in stand wordt gehouden.

bottom of page